Algemene
voorwaarden

Bezoekers gaan met het kopen van een toegangsticket tot Nacht van de Nostalgie automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden opgesteld door RV Kloosterstraat vzw (hierna: “de Organisator” of “de Organisatie”).

Openingsuren
Van zaterdag 18 november 2023 – 20.00u tot zondag 19 november 2023 – 04.00u

ARTIKEL 1
1.1 – Eenieder die het terrein van “Nacht van de Nostalgie” betreedt, verklaart akkoord te zijn gegaan met deze Algemene Voorwaarden bij aankoop van een toegangsticket.
1.2 – Toegang tot het terrein van het Festival zal worden geweigerd of kan worden ontzegd bij het niet naleven van deze Algemene Voorwaarden. De Organisatie kan, mits in het geval van het niet naleven van de Algemene Voorwaarden, de toegang tot de zaal van “Nacht van de Nostalgie” ontzeggen voor de 5 komende jaren.

ARTIKEL 2
2.1 – Eenieder die zich naar de ingang van het terrein van het Festival begeeft, dient in het bezit te zijn van een geldig “Nacht van de Nostalgie” ticket.
2.2 – Een “Nacht van de Nostalgie” ticket verschaft toegang voor één (1) persoon. Eenieder in het bezit van een “Nacht van de Nostalgie”  bracelet betreedt het terrein van het Festival op eigen risico.
2.3 – De Organisator behoudt zich het recht voor om alle vervalsing van “Nacht van de Nostalgie” tickets of bracelets te vervolgen.

ARTIKEL 3
3.1 – “Nacht van de Nostalgie” tickets of bracelets worden niet terugbetaald.
3.2 – In geval van verlies of diefstal van het “Nacht van de Nostalgie” bracelet zal dit niet terugbetaald worden. Indien de bezoeker (wegens diefstal of verlies) een nieuwe bracelet nodig heeft tijdens het Festival en binnen de zaal, zal de Organisator de bezoeker van een nieuwe bracelet voorzien.

ARTIKEL 4
4.1 – Het op naam geregistreerde en geldige “Nacht van de Nostalgie” ticket dient gescand te worden bij het betreden van de zaal.
4.2 – De Organisator behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalbezoekers te verifiëren bij het betreden van de zaal. Indien een bezoeker niet in het bezit is van een geldig legitimatiebewijs zal toegang tot de zaal kunnen worden ontzegd, zonder recht op restitutie van het aankoopbedrag. Onder een geldig legitimatiebewijs wordt verstaan: een geldige identiteitskaart, een paspoort of een rijbewijs. Kopieën van legitimatiebewijzen zullen niet worden geaccepteerd. De bewakingswet is hier uitdrukkelijk van toepassing..

ARTIKEL 5
5.1 – Toegang tot het terrein van “Nacht van de Nostalgie” is verboden of kan u geweigerd dan wel ontzegd worden (zonder dat er recht is op restitutie van het aankoopbedrag) indien een bezoeker (onderstaande opsomming is niet limitatief):

 • onder invloed van drank en/of drugs is;
 • in het bezit is van drugs of handelt in drugs;
 • de toegang op andere evenementen/bijeenkomsten reeds eerder geweigerd werd door de Organisator of andere autoriteiten;
 • manifest gedrag vertoont of kleding draagt met de bedoeling de openbare vrede te verstoren of te provoceren door aan te zetten tot geweld, haat, woede, xenofobie, rassenhaat, etc.;
 • andere bezoekers in gevaar brengt;
 • verboden voorwerpen bij zich draagt;
 • de mogelijke aftasting (fouillering) door security weigert;
 • weigert, dan wel nalaat, de Algemene Voorwaarden na te leven.

ARTIKEL 6
6.1 – Toegangscontrole is conform de hiervoor voorziene wet met als doel het opsporen van wapens of gevaarlijke voorwerpen waarvan het binnenbrengen het goede verloop van “Nacht van de Nostalgie”  kan verstoren of anderszins de veiligheid van de aanwezigen in het gedrang kan brengen.
6.2 – De volgende voorwerpen zijn verboden op het terrein van “Nacht van de Nostalgie” :

 • Eigen eten en drinken op “Nacht van de Nostalgie”;
 • Drugs of andere illegale stimulerende middelen;
 • Deodorant of parfumverpakkingen groter dan 100ml
 • Elk ander voorwerp (paraplu, zonnescherm, statief voor camera (film), laserpennen, etc. …) dat door de veiligheidsdiensten als gevaarlijk beschouwd kan worden voor andere festivalbezoekers;
 • Projectielen of explosieven in vaste, vloeibare of gasvorm;
 • Ontvlambare producten of materialen & spuitbussen;
 • Pyrotechnische voorwerpen (Bengaals vuur, vuurwerk, fakkels, …);
 • Elk wapen of ander gevaarlijk, scherp voorwerp (stokken, ketting, messen, …);
 • Spandoeken of voorwerpen met discriminerende en/ of provocerende teksten en/ of uitingen die gebruikt kunnen worden als middel om de openbare vrede te verstoren, de veiligheid van de menigte in gevaar kan brengen en/of het toebrengen van schade aan personen en goederen;
 • Dieren (m.u.v. blindengeleidehonden);
 • Drones.

6.3 – De volgende voorwerpen zijn toegestaan op het terrein van “Nacht van de Nostalgie”:

 • Blindengeleidehonden voor mensen met een visuele handicap;
 • Eenvoudige wegwerp- of pocketfototoestellen;
 • Inschuifbare paraplu’s zonder pin (géén parasols);
 • Zonnecrème, cosmetische producten, deodorant van maximaal 100ml;
 • Verfrissingswater in verstuiver en kleine rug- of andere zakken.
 •  ‘Selfie-sticks’, die in uitgeschoven toestand niet langer zijn dan 1m en uitsluitend bestemd zijn voor fotografie.

ARTIKEL 7
7.1 – Op het terrein van “Nacht van de Nostalgie”  is het voor iedere bezoeker verboden om:

 • Zones te betreden waartoe het bracelet geen toegang verschaft (de comfort zone, persruimte, backstage, front of house, podia etc.);
 • Tenten, constructies, hekken, lichtbruggen, banken en alle andere constructies op het terrein te beklimmen;
 • Toegangen, uitgangen en nooduitgangen te blokkeren;
 • Zich te vermommen met de intentie niet herkend te worden om zo de openbare vrede te verstoren of de veiligheid van bezoekers in gevaar te brengen;
 • Eten, drinken of enig ander product te verkopen zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator;
 • Te gooien of te schieten met voorwerpen in vaste, vloeibare of gasvorm;
 • Te roken in zones waar dit verboden is;
 • In het openbaar te urineren;
 • Volledige gelaatsbekleding (maskers, morphsuites etc.) te dragen;
 • Het parkeren van een wagen zonder officiële parkeersticker, verleend door de Organisator. De wagen kan worden weggesleept op kosten van de eigenaar;
 • Afscheuren, breken, of eender welke vorm van vernieling van decoraties;
 • Diefstal van decoraties of enig ander materiaal van “Nacht van de Nostalgie”
 • Vuurtjes te stoken;
 • Crowdsurfing.

ARTIKEL 8
8.1 – Het is verboden om teksten, symbolen, voorwerpen, kleding en/of overige (zichtbare) uiterlijke kenmerken te dragen die een expliciete politieke, sociale beweging of groepering vertegenwoordigen. Alles wat wijst op vorm van discriminatie, uitlokking of racisme is ten strengste verboden.

ARTIKEL 9
9.1 – Eenieder die zich bevindt op het terrein van “Nacht van de Nostalgie” dient te allen tijde instructies en aanwijzingen van de Organisator of de daartoe aangewezen gemachtigde persoon op te volgen in het kader van de openbare orde en veiligheid tijdens het Festival.

ARTIKEL 10
10.1 – Vanwege veiligheidsredenen behoudt de Organisator zich het recht voor om:

 • Het Festival te stoppen of te onderbreken;
 • De bezoekers voorlopig op het terrein van “Nacht van de Nostalgie” te houden tot nader order;
 • Bezoekers verzoeken het terrein van “Nacht van de Nostalgie” te verlaten;
 • Bezoekers toegang tot het terrein van “Nacht van de Nostalgie” te weigeren, zelfs wanneer men in het bezit is van een geldig toegangsbewijs.

10.2 – De Organisator kan gedwongen worden om het programma van het Festival te wijzigen of aan te passen. In dit geval blijft het toegangsticket geldig en zal het entreegeld niet terugbetaald of ingewisseld kunnen worden.

ARTIKEL 11
11.1 – De Organisator informeert alle festivalbezoekers via deze weg over het feit dat de Organisator eveneens persoonsgegevens verzamelt om onrechtmatig gedrag te verhinderen of te detecteren, om rechten te beschermen of af te dwingen en om veiligheidsredenen. Dit betreft de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie. Indien wettelijk toegelaten of verplicht, kan de Organisator deze persoonsgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum en land van residentie) delen met overheidsorganen en overheidsinstanties, om zijn rechten of die van derden te beschermen en af te dwingen, of ter opsporing en preventie van fraude of andere misdrijven of pogingen daartoe. Overheidsorganen of overheidsinstanties kunnen aan de Organisator een negatief advies geven met betrekking tot de toegang van een tickethouder tot het Festival. De Organisator is in dat geval gerechtigd om de tickethouder toegang tot het Festival te weigeren of hem/haar van het festivalterrein verwijderen. De tickethouder is in dat geval niet gerechtigd op enige schadevergoeding.

11.2 – Om uw bestelling te kunnen uitvoeren, dient de Organisator uw data te verzamelen en te delen met derde partijen. Door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, geeft u uitdrukkelijk toestemming uw data met de volgende partijen te delen voor de onderstaande doelstellingen.

11.2.1 – De Organisator kan uw data met de volgende doelstellingen delen:

 • Waar wettelijk toegelaten kunnen strafbladen door overheidsinstanties nagekeken worden en in geval van negatief advies van deze overheidsinstanties, kunnen tickethouders toegang tot het Festival geweigerd worden. The Organiser zal nooit zelf inzage krijgen in enige strafbladen, noch aan profilering doen
 • Customer service door de Organisatie
 • Printen van onder andere hard tickets (enkel indien u hard tickets krijgt)
 • Rapportering en statistieken over bezoekers van het Festival
 • Security-, veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
 • Ticket- en betalingsverwerking
 • Transactionele e-mails van de Organisator (zoals e-mails ter personalisatie van uw tickets, uw e-ticket, uw betalingsbevestiging, …)

11.2.2 – De Organisator kan uw data met volgende partners delen:

– Afhandelings- en verzendingsbedrijven
– Lokale en federale overheden
– Operationele staff op het Festival
– Veiligheids- en gezondheidsbedrijven en personeel (zoals security en EHBO-personeel)

11.3 – Bij betreding van het terrein van “Nacht van de Nostalgie”  geven alle bezoekers automatisch goedkeuring om gefotografeerd en/of gefilmd te worden en verlenen hierbij toestemming aan de Organisator om deze digitale beelden te gebruiken en/of uit te zenden. Deze digitale beelden kunnen door de Organisator gebruikt worden voor promotionele en/of commerciële doeleinden voor “Nacht van de Nostalgie”. Voorts zullen commerciële en/of (media)partners van deze beelden gebruik mogen maken. Het registeren en opslaan van deze beelden door de politie en/of Organisator vindt mede plaats in het kader van de handhaving en naleving van de veiligheid op het festivalterrein, evenals om misdaden en schendingen van de Algemene Voorwaarden te voorkomen, opsporen en bestraffen middels identificatie via de digitale beelden.

11.4 – Een bezoeker heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens middels een schriftelijk bericht aan de Organisator. Een bezoeker kan eveneens de Organisator schriftelijk verzoeken om kosteloos zijn gegevens te wijzigen, verbeteren of verwijderen.

11.4.1 – Indien de bezoeker die de tickets heeft aangekocht (“Main Buyer”) zijn recht vergeten te worden wenst in te roepen, erkent hij dat de Organisator niet langer in de mogelijkheid is zijn bestelling af te handelen, noch toegang te geven tot het Festival aan iemand binnen dit order. De Main Buyer zal geen recht hebben op een refund.

11.4.2 – Indien een van de gepersonaliseerde namen van de Main Buyer zijn recht vergeten te worden wenst in te roepen, erkent hij dat de Organisator niet langer in de mogelijkheid is zijn bestelling af te handelen, noch hem toegang kan verlenen tot het Festival. De Main Buyer zal geen recht hebben op een refund.

11.5  – Foto’s of films gemaakt door de festivalbezoekers op het festivalterrein mogen niet worden gebruikt voor commerciële of openbare doeleinden, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

11.6 – Het is bezoekers van het Festival niet toegestaan om (semi) professionele (livestream) video en/of audio op te nemen dan wel uit te zenden vanaf het terrein zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator. Dit verbod geldt eveneens voor het gebruik en/of publicatie van deze (semi) professionele (livestream) video en/of audio opnames na afloop van het Festival zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.

11.7 – Door aankoop van een “Nacht van de Nostalgie”  ticket, bevestigt u op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met de “Nacht van de Nostalgie”  Privacy Policy.

ARTIKEL 12
12.1 – CC Ter Dilft, waar het Festival plaatsvindt, bevindt zich in een woongebied. Derhalve dienen alle bezoekers van het Festival medewerking te verlenen om het terrein schoon te houden, mede door gebruik te maken van de afvalpunten op het terrein en de parkeerplaatsen.

ARTIKEL 13
Ticket

 • Een toegangsticket kan enkel worden aangekocht via de volgende kanalen: website, café Het Wiel, café Belle Vue, Jeba Bornem en kantine van RV Kloosterstraat vzw. Toegangstickets die op een andere manier verkregen worden (hetzij via een ander kanaal, hetzij door het omzeilen, op welke manier ook, van de procedure voorgeschreven in de pre-registratie link die toegang geeft tot de ticket shop) kunnen te allen tijde geannuleerd worden. Koop uw “Nacht van de Nostalgie” tickets dus ook nooit op straat!
 • Ieder E-ticket moet gepersonaliseerd worden.
 • Tickets of bracelets mogen niet, op wat voor manier dan ook, verhandeld dan wel doorverkocht worden, zonder uitdrukkelijke toelating van de Organisator noch mogen ze gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden. De tickets die desalniettemin zijn doorverkocht verschaffen in geen geval meer toegang aan de oorspronkelijke eigenaar.
 • De Organisator en/of de officiële ticketverlener behoudt zich tevens het recht voor om tickets te annuleren zodra is vastgesteld dat de tickets onrechtmatig of op frauduleuze wijze via derden zijn aangekocht. De kosten als gevolg van de annulering worden verhaald op de koper. De Organisator behoudt zich het recht voor juridische stappen te ondernemen of de zaak over te dragen aan de relevante overheidsinstanties.

ARTIKEL 14
14.1 – Tijdens het Festival is het verboden om flyers te verdelen of posters op te hangen binnen en buiten het terrein van het Festival. Indien een bezoeker promotie wenst te maken voor een eigen evenement, bestaat de mogelijkheid om een advertentie te plaatsen op de TV-schermen. Neem hierover contact op met de Organisatie.

ARTIKEL 15
15.1 –  “Nacht van de Nostalgie”  hanteert een absoluut zerotolerantie beleid met betrekking tot drugs.
15.2 – Het is uitdrukkelijk verboden om op het terrein van het Festival drugs te gebruiken, te dealen en/of te bezitten. Bij constatering of bewijs hiervan, middels streng toezicht en controle, zal de toegang tot het terrein van het Festival voor 5 jaren achtereenvolgens worden ontzegd.
15.3 – Indien wegens gezondheidsreden medicatie is voorgeschreven, dient een geldig doktersattest overhandigd te worden, omwille de specifieke medicatie toe te kunnen staan op het terrein van het Festival.
15.4 – Aanwijzingen en instructies van het beveiligingspersoneel dienen direct opgevolgd te worden. Bij verdenking van het hebben van verboden of gevaarlijke wapens kan de beveiliging een controle doen. Het weigeren van een controle heeft tot gevolg dat de toegang tot het evenement kan worden ontzegd.

ARTIKEL 16
16.1 – De bezoeker vrijwaart de Organisator uitdrukkelijk van enige aansprakelijkheid met betrekking tot schade, diefstal of andere ongevallen toegebracht aan voertuigen of aan personen op de officiële Festival parkings.

ARTIKEL 17
17.1 – Op vertoon van de blauwe parkeerkaart kunnen bezoekers met een beperking gebruik maken van een voorbehouden parking.

ARTIKEL 18
18.1 – De Organisatoren zijn aansprakelijk voor directe schade die de bezoeker lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de Organisator toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen de Organisator is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Voor vergoeding komt niet in aanmerking: (i) gevolgschade, (ii) immateriële schade (iii) en schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bezoeker.
18.2 – Het betreden van de parkings en het terrein van het Festival geschiedt door de bezoeker op eigen risico, in die zin dat de Organisator geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor schade ontstaan door genoemd betreden van het terrein en/of bijwonen van de optredens zoals bijv. gehoor-, gezichts- en andere lichamelijke stoornissen.

ARTIKEL 19
19.1 – De Organisator heeft uitsluitend het recht om het Festival te annuleren of uit te stellen wanneer sprake is van een overmacht situatie dan wel de Organisator anderszins een aantoonbaar gewichtige reden heeft om het Festival te annuleren of uit te stellen. Onder overmacht wordt mede, niet limitatief, verstaan: terroristische dreiging, terroristische aanslagen, slechte weersomstandigheden, stakingen, brand, oorlog, overheidsingrijpen, epidemieën, ziekte van artiesten, falen en/of vertraging van technische faciliteiten, falen en/of vertraging van transportmogelijkheden, etc.
19.2 – Restitutie van het aankoopbedrag van een ticket voor “Nacht van de Nostalgie” is in geen geval mogelijk, indien een bezoeker het toegangsticket wenst te annuleren ten gevolge van bezorgdheid voor terroristische dreiging en/of aanslagen.

ARTIKEL 20
20.1 – Deze Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Belgische recht, met uitsluiting van conflictregels.
20.2 – Alle geschillen zullen bij uitsluiting van iedere andere rechter worden berecht door de ter zake bevoegde rechter te Antwerpen.
20.3 – De Organisator blijft evenwel gerechtigd een vordering aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke competentieregels bevoegd zou zijn.

20.4 – Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of niet toepasselijk wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of het overige deel van de bepaling onverkort van kracht blijven en treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) een geldige bepaling in de plaats die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding.

BIJ HET NIET NALEVEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN ZAL DE TOEGANG GEWEIGERD/ONTZEGD WORDEN ZONDER RESTITUTIE VAN HET ENTREEGELD. INDIEN DE TOEGANG WORDT GEWEIGERD/ONTZEGD DIENT DE BEZOEKER DIRECT HET FESTIVALTERREIN TE VERLATEN. 

Deze website maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren en om de inhoud van de site af te stemmen op uw voorkeuren.